Trabzon Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Muamelat Servisi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

  • Ticaret Sicil Gazetesinin asli veya onayli örneği,
  • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Temsilcilerin yeni çekilmis 3 adet fotografları,
  • Temsilcilerin kimlik fotokopileri, nüfus cüzdan örneği ve yerleşim yeri belgesi
  • Vergi kaydını gösterir belge,
  • Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu PDF (Ektedir)


Not: Tüm belgelerin aslı ibraz edilecektir.

“Borsalar, üyelerinin aralarında veya yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde hakemlik yapabilir. Borsaların hakemlik yapabilmesi, tarafların, aralarındaki anlaşmazlığın borsanın hakemliğiyle çözülmesi hususunda yazılı olarak anlaşmasına ve talepte bulunmasına bağlıdır. Tahkime gitmek isteyen taraf, bir dilekçeyle doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya müracaat eder. Aşağıdaki linkte örneği bulunan bu dilekçeye, tarafların veya vekillerinin isim ve adresleri, ihtilafın konusu, davacının talebi ve dayandığı hukuki sebepler ile delilleri yazılır ve tahkim şartı veya sözleşmesi eklenir.”

Dökümanlar